Erbjudande

Varför är bra bolagsstyrning viktigt i ägarledda företag?

Oklart…? Lednings, styrelse och ägarfrågor i en salig röra
Konferans

Känner du igen dig? 

Efter några år av tillväxt står ert ägarledda företag och stampar på samma ställe trots att ni har ambitioner med att växa ytterligare. Organisationen efterfrågar tydlighet från ägarna/ledningen, det finns en frustration att vardagen hela tiden tar över trots att det finns planer på annat. Du/ni är inte ensamma! 

Tecknen på outvecklad bolagsstyrning i ett ägarlett företag kommer oftast från att ägarna i praktiken haft ”alla hattar” på sig, dvs. agerat som ägare, styrelse och ledning på en och samma gång. Ett annat sätt är att säga att företaget har varit ägarlett istället för ägarstyrt vilket inte främjat bolagsstyrningen.

Detta har fungerat mycket bra under företagets tidiga utvecklingsfaser men med tillväxt har baksidorna nu börjat synas:

  • Oklarheter i ansvarsfördelningen och rollfördelningen ägare, styrelse och ledning
  • Mindre kraft och energi i det samlade ledningsarbetet
  • Mindre prioritet på långsiktiga strategiska frågor
  • Oklarhet i daglig ledning och styrning kan leda till suboptimering
  • Kan vara svårt att bygga långsiktigt aktieägarvärde
  • Kan skapa glastak för nästa generation och svårt att realisera aktieägarvärde för seniora ägare
  • Otydlig styrning ses negativt av externa parter inför möjliga strukturaffärer
  • Otydlig styrning leder ofta till omogen intern struktur, t ex organisation, ledarutveckling och rapportering
  • Bolaget är ägarlett snarare än ägarstyrt

Känner du igen dig i dessa punkter? Nästa steg är att ni behöver få igång en kombination av aktiv ägar- och bolagsstyrning samt hitta en arbetsprocess för strategiska frågor. Allt med syfte att främja bättre bolagsstyrning och inleda resan från ägarlett till ägarstyrt.

olena-sergienko-dIMJWLx1YbE-unsplash

Kärnan i bättre bolagsstyrning - att gå från ägarlett till ägarstyrt. Men hur tar man som ägare de första stegen?

Viktigt är att ha en öppen dialog mellan ägarna om för- och nackdelar med att utveckla bolagsstyrningen och förankring om övergripande mål. Inte minst att säkerställa att en gemensam målbild finns om företagets långsiktiga riktning, strategiska fundament och ägarnas mål. Viktigt att gå i djupet med är ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning.

Också viktigt att vara öppen om ägares egna personliga agendor samt klargöra roller med tydligt handslag att ägare håller isär sina roller som anställda och sina roller som ägare.

Att förändra ett företag från att varit ägarlett till att bli ägarstyrt kräver en hel del hos ägarna, både som grupp men också som enskilda individer.

För att få ordning och struktur bör ovanstående beskrivas i ett ägardirektiv

Assensios arbetsmetodik för rådgivning kring att ta fram och skriva ägardirektiv bygger dels på ett stort fokus på själva processen att facilitera fram innehållet i ägardirektivet, dels på att innehållet i ägardirektivet även inkluderar företagets övergripande strategi (utöver bolagsstyrningsfrågor). Syftet är att det stödjer processen att delegera ansvar för strategi från ägare till styrelse och ledning då det blir lättare att som ägare "släppa taget" om övergripande delar om strategi finns i ägardirektivet. Det är därmed en del i processen att gå från att vara ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag och därmed främja bättre bolagsstyrning.

Man bör följa de övergripande riktlinjer som definieras i Svensk Kod för Bolagsstyrning (Bolagskoden), inte minst de delar som rör en tydlig uppdelning av ansvarsfördelningen och rollfördelningen mellan ledning, styrelse och ägare vilket tydligt främjar bolagsstyrningen.

Det viktiga är att inte enbart se ägardirektivet som ett formellt dokument som skall tas fram, utan istället är ägardirektivet ett resultat av en förändringsprocess som gjorts tillsammans av ägarna med syfte att utveckla bolagsstyrningen.

Se länk för att läsa mer om ägardirektiv.

Assensios process för att hjälpa företag i denna förändringsresa beskrivs i nästa stycke nedan. 

iStock-1431081628 kopiera

Kärnan i Assensios arbetsmetodik är att skapa en starkt förankrad samsyn hos en större ägargruppering om hur företaget och bolagsstyrningen skall utvecklas framåt. Hendrik Trepp, grundare av Assensio, summerar; "Nyckeln för att främja god bolagsstyrning är att initiera en process där man inleder resan från ägarlett till ägarstyrt."

Metodiken bygger på fyra huvudmoment:

Lägesanalys

En inledande lägesanalys bygger Assensios förståelse för verksamheten och ägarperspektivet.

Bygga bild av ägarvilja

Djupintervjuer och web-baserade enkäter för ägare och andra nyckelpersoner för att hitta basen för att förstå ägarviljan.

Work-shops

Arbeta med delaktig facilitering i fysiska work-shops. Typiskt kan 1-4 workshops behövas under en tidsperiod av en eller flera månader. Resonemanget kring övergripande bolagsstyrning och ägardirektiv är inledningsvis en central del. Gradvis introduceras också strategiaspekter och mer detaljerade bolagsstyrningsprocesser.

Genomförande

Ta fram nödvändig dokumentation; ägardirektiv, strategidokument, plan framåt samt dokument för valda relevanta bolagsstyrningsprocesser. Implementering påbörjas utifrån de steg som beslutats.

Övriga tjänster som konsultstöd i utvalda bolagsstyrningsfrågor:


Inte sällan kan en extern konsult eller rådgivare inom bolagsstyrning och ägarstyrning som erbjuder konsultstöd vara till stor nytta i dessa frågor. Assensio är det specialiserade konsultföretaget för rådgivning kring bolagsstyrning, ägarstyrning, ta fram och skriva ägardirektiv, bolagsstyrningsprocesser, verktyg för bolagsstyrning, bolagsstyrningssystem, etc.


iStock-1325276224

Kontakta oss - boka tid

Låt Assensio vara er partner i att utveckla bolagsstyrningen med syfte att skapa ett effektivare och mer välmående företag. Kontakta Hendrik Trepp idag för att ta de första stegen mot en framgångsrik förändring.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies