Resurser

Ny utgåva av bolagskoden

iStock-496489488

Från 1 januari 2024 gäller en reviderad Svensk Kod för Bolagsstyrning (kallad bolagskoden, koden eller bolagsstyrningskoden)

Jämte Aktiebolagslagen är detta ju det viktigaste formella dokumentet att känna till m.h.t. bolagsstyrningsfrågor i Sverige. Bolagskoden är det normgivande dokumentet som beskriver hur alla typer av bolag kan främja och förbättra bolagsstyrningen i sin verksamhet. Bolagskoden går från det enkla perspektivet; Vad är bolagsstyrning, till komplexa frågor om processer och detaljer kring bolagsstyrning.

Bolagskoden ges ut av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och är utformad att ge en bild av systemet för bolagsstyrning i stora börsnoterade företag men har en viktig roll för att ge breda riktlinjer även för mindre företag.

Förändringar i denna utgåva rör flera områden;

  • Tydlighet om att bolagsstämmor skall ske på fysisk plats (även om det som komplement kan erbjudas digital närvaro).
  • Större tydlighet om de krav som gäller större företag m.h.t hållbarhetsrapportering.
  • Ett antal redaktionella förändringar, bl.a. har ersättningsutskottets roll lyfts in under Styrelsens arbetsformer samt att delen om Intern kontroll fått ett eget kapitel.

M.h.t. mindre, ej publika ägarledda företag, ser Assensio att den väsentligaste skillnaden i den nya utgåvan är kravet på fysisk plats för bolagsstämma. 

"Bolagsstyrningskoden är ju ej formellt skriven för mindre företag men vår syn är att även mindre företag med flera aktieägare skall ha detta som en ambition"; menar Hendrik Trepp, grundare av Assensio. Det skapar en helt annan möjlighet för små aktieägare att göra sina röster hörda och förstå vad som pågår i företaget när man möts fysiskt på en stämma, jämfört med att t.ex. använda Teams. Lätt hänt att viktiga frågor annars glider förbi som kanske borde få mer uppmärksamhet genom att lyfta olika perspektiv.

Notera att man med accept från 100 % av ägarna alltid kan frångå detta krav. Gäller då också t.ex. när man har s.k. ”pappersstämmor” i helägda dotterbolag.

Se länk till Svensk kod för bolagsstyrning nedan ⬇️⬇️⬇️

https://www.bolagsstyrning.se/Userfiles/Koden/Dokument/svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallande_fran_1_januari_2024.pdf


Assensio är konsultbolaget för förbättrad bolagsstyrning, att skriva och ta fram ägardirektiv, utveckla processer kring bolags- och ägarstyrning, processer att implementera bolagsstyrningskoden, rådgivning ägardirektiv, ta fram verktyg och system för bolagsstyrning etc. I centrum är att tydliggöra ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning där det slutliga målet är att hjälpa kunden att transformeras från ägarlett till ägarstyrt och därmed utveckla bolagsstyrningen. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies