Resurser

Förslag på förenklade 3:12 regler

linus-mimietz-F7rpMDvkB1U-unsplash

3:12-reglerna är bestämmelserna om hur ägare till fåmansbolag som är verksamma i bolaget ska beskattas för utdelning och kapitalvinst, med fokus på uppdelningen mellan kapitalbeskattning och tjänstebeskattning.

För ett antal år sedan fick Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag regeringens uppdrag att utarbeta ett förslag till förenklade 3:12-regler.

De huvudsakliga direktiven för kommittén har varit att analysera hur reglerna kan förändras för att främja entreprenörskap, underlätta för ägarskiften samt att föreslå lämpliga lagstiftningsändringar. Regeringen har i sina direktiv efterlyst förslag som stärker företagens möjligheter att växa, anställa och attrahera kapital.

Den nyligen publicerade utredningen, med titeln "Förenkla och Förbättra", har som mål att göra 3:12-reglerna enklare och mer användarvänliga.

https://www.regeringen.se/contentassets/2302937b36334cee88fa8372adc54631/forenkla-och-forbattra-sou-202436.pdf

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna från den 797 sidor (!!) långa utredningen.

Assensio anser att förslagen i huvudsak är positiva för de företag som omfattas av 3:12-reglerna. Flera av förslagen innebär skattelättnader och förenklingar av vad många uppfattar som ett komplicerat regelverk.


Kärnan i förslaget

Betänkandet fokuserar på att förenkla reglerna för beräkning av det gränsbelopp som avgör hur stor del av utdelning och kapitalvinst som får beskattas till 20 procent. Utöver detta finns förslag på förenklingar av reglerna kring vilka som ska kvalificera sig för olika delar av regelverket samt ett antal administrativa frågeställningar.


Några viktiga huvudpunkter

 • Ny beräkningsregel för gränsbelopp: Istället för två alternativa regler, huvudregeln och förenklingsregeln, föreslås nu en enda regel där gränsbeloppet räknas ut med tre delar (grundbelopp, omkostnadsbelopp och lönebaserat utrymme).
 • Slopad 4-procentspärr för ägande: Detta innebär att även mindre ägare kan tillgodogöra sig lägre skatt enligt 3:12-reglerna.
 • Personaloptioner: Den slopade 4-procentspärren gäller även för ägare av personaloptioner, vilket innebär att även mindre ägare kan tillgodogöra sig 3:12-reglerna vid beskattning av de underliggande aktierna.
 • Höjt grundbelopp: Grundbeloppet höjs från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar nära 300 000 kronor idag.
 • Borttaget löneuttagskrav för ägare: Detta innebär att den årliga "optimeringen" av löneuttag som ägare brukar göra inte längre behövs.
 • Schablonavdrag på 8 inkomstbasbelopp: Detta minskar det lönebaserade utrymmet, vilket i praktiken innebär att ägare fortfarande måste ta ut lön för att kunna tillgodogöra sig löneutrymmet. För närvarande motsvarar detta cirka 51 000 kr/mån.


Annat att notera

 • Ingen årlig uppräkning av sparat utdelningsutrymme föreslås.
 • Ändrad definition av närståendekretsen där syskon ej längre inkluderas när 3:12-reglerna tillämpas.
 • Sänkt karenstid från fem till fyra år. Detta gäller exempelvis hur länge en andel ska anses kvalificerad efter att en andelsägare har slutat vara verksam.
 • Utomståenderegeln tydliggörs med en gräns på 30 procent (tidigare praxis).
 • Gemensamt takbelopp på utdelning och kapitalvinst på 90 inkomstbasbelopp.
 • Delägares ägarandel ska ingå i den information som skickas in som kontrolluppgift av fåmansföretagen.


Vad händer nu?

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026. Kommitténs förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

I praktiken är det svårt att säga om alla föreslagna åtgärder kommer att godkännas. Under den fortsatta processen kan förslag godtas, tas bort eller justeras.


Assensio Advisory är rådgivaren som hjälper ägarledda bolag att utveckla bättre bolagsstyrning. I hjärtat av Assensios tjänster ligger att hjälpa sina kunder att gå från att vara ägarledda till att bli ägarstyrda. Detta genom konsulttjänster och konsultstöd som rör ägarfrågor, styrfrågor, strategi, skriva ägardirektiv, verktyg och system kring bättre bolagsstyrning, rent generellt främja god bolagsstyrning etc. En viktig del i dessa tjänster är att klargöra rollfördelning och ansvarsfördelning ledning, styrelse och ägare. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies