Kundcase inom utveckling av bolagsstyrning

Assensio kundcase – konsultföretag

iStock-1318262195

Assensio har bidragit med konsultstöd till ett växande IT-konsultbolag i att förbättra sin bolagsstyrning. Genom att utveckla nya processer och ta fram ett ägardirektiv, har vi hjälpt till att omstrukturera företagets lednings- och styrelsearbete, vilket främjat mer effektiv och förbättrad bolagsstyrning.

Assensio har arbetat med rådgivning i bolagsstyrning till ett konsultföretag inom IT sektorn med ambitioner att utveckla och förstärka sin bolagsstyrning. Bolaget har utvecklats snabbt och det har vuxit fram en syn bland ägarna att man börjat få växtvärk, inte bara i den operativa verksamheten utan också i sättet att driva bolaget.

Det finns en mindre ägargrupp som består av några få större ägare och en lite större grupp mindre ägare som tillkommit under senare år. Några utvalda större ägare har suttit i styrelsen och dessa har också operativa positioner i ledande befattningar.

I praktiken hade styrelsen en mer administrativ roll där man inte hade haft en särskilt framtonad roll i bolagsstyrningen. Beslutsgången gick snarare direkt från ägare till ledningsgruppen (ofta samma personer) m.h.t. viktigare beslut, där sedan frågan gick till styrelsen för att i efterhand ”kvittera” det som beslutats.

Man såg nackdelarna i detta sätt att arbeta och hade också funderat på att ta in extern kraft i styrelsen men ambitionsnivån var initialt oklar här.

De direkta avigsidorna man såg i den tidigare modellen var bl.a. ett ostrukturerat ledningsarbete, frustration i strategiarbetet, oklar beställarroll när det gäller rapportering och uppföljning och också en generell insikt att den modell man har använt inte kommer fungera allt som bolaget växer och blir större. Det existerade ett tydligt behov att klargöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägarna, styrelsen och ledningen. Det fanns därmed en bred samsyn om behovet att förbättra bolagsstyrningen genom att tillse att bolaget evolverade från ägarlett till ägarstyrt.

Assensio hjälpte ägargruppen att främja god bolagsstyrning med att;

  • Bygga en bild av vart man ville ta bolaget inom ett par år
  • Ta fram tydligare processer för hur bolagsstyrningen skulle se ut
  • Finna en flerstegsplan att utveckla styrelsen som på sikt skulle få en mer oberoende roll
  • Skriva ett ägardirektiv med innehåll som skulle summera den nya inriktningen
  • Ovanstående summerades under parollen; "Att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt företag"

Arbete skedde först i hela ägargruppen med informationsinsamling och två workshops för att hitta de bredare gemensamma ståndpunkterna. Dessa gick från övergripande frågor som; "Vad är bolagsstyrning?" och "Hur ser ut ägardirektiv ut?" till konkretare frågor kring t ex delar av utvecklingen av styrelsens arbete samt innehåll i ägardirektiv

Sedan i ett mindre forum med flera process- och arbetsorienterade workshops/arbetsmöten. Dessa tog också fram nya processer för att arbeta med bolagsstyrningen och arbetade själva med att skriva det nya ägardirektivet.

Det utvecklades en samsyn om en road-map under 2 år för att utveckla bolagsstyrningen. 

Detta inkluderade en plan att introducera externa krafter till styrelsen. 

Ett antal huvudpunkter mht företagets strategi beslöts också att inkluderas när man skrev ägardirektivet. I enlighet med Assensios rådgivning kring ägardiektiv sågs detta som ett medel att förenkla delegeringen till en mer självständig styrelse och ledning. 

Initialt beslöts också att några av huvudägarna som sitter i ledande positioner i ledningsgruppen ej skulle sitta i styrelsen. Medverkan från mindre aktieägare (som inte var del av ledningsgruppen) i styrelsen ökades därmed. 

Assensio bidrog löpande med konsultstöd under denna process. Några verktyg för att stödja ägarnas arbete med bolagsstyrningen har också introducerats under processen, läs mer i Assensios administrativa processguide.

Efter genomfört projekt finns en gemensam åsikt bland ägarna att företaget fått klart bättre bolagsstyrning.

Hendrik Trepp, grundare av Assensio, kommenterar: "Ett spännande och väldigt typiskt projekt som påvisar de utmaningar växande ägarledda konsultföretag ofta har. Med ökad delegering och tydlighet från ägarna och samtidig ökad inkludering av externa krafter så blev bolaget mycket starkare. En viktig del som stödde detta var att projektet tydliggjorde ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ledning, styrelse och ägargrupp."


Assensio är konsultbolaget för att skriva ägardirektiv, aktieägardirektiv, utveckla bolagsstyrning, ta fram processer kring bolags- och ägarstyrning, utveckla verktyg och system för bolagsstyrning etc. I fokus för Assensio som rådgivare ligger att tydliggöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning. Detta främjar bolagsstyrningen genom att hjälpa kunden att utvecklas från ägarlett till ägarstyrt. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies