Kundcase inom utveckling av bolagsstyrning

Assensio kundcase – tjänsteföretag i teknikbranschen

olena-sergienko-dIMJWLx1YbE-unsplash

Assensio har arbetat med ett teknikorienterat tjänsteföretag som haft behov av löpande rådgivning i bolagsstyrning under en längre tid med syfte att förbättra processen för strategiutveckling och processer kring bolagsstyrning

Företaget har haft en framgångsrik resa under ca. 10 år och har mognat på många sätt. Dock har tillväxten avtagit efter att ha nått 200 miljoner i omsättning och har under de sista tre åren varit lägre än ägarnas ambitioner.

Företaget har för ett antal år sedan tagit fram en ny tillväxtstrategi som inkluderade mer utvecklad bolagsstyrning med bl.a. två externa ledamöter i styrelsen, ett enklare ägardirektiv och en ny (internt rekryterad) VD som inte tillhör huvudägarna. Styrelseordförande är en av huvudägarna som också är aktiv i bolaget, dock ej i ledningsgruppen.

Assensio kontrakterades som extern konsult och rådgivare bolagsstyrning då ägarna ansåg att tillväxtstrategin och de grepp som tagits varit korrekta på papperet men att man i praktiken inte lyckats ut få den önskade effekten av förändringarna. Inledningsvis togs Assensio in som rådgivare för att skriva och ta fram ägardirektiv men omfattningen av Assensios insats ökade sedan gradvis. En viktig drivkraft var att det sågs som viktigt att få in en extern rådgivare i bolagsstyrning som kunde ta en neutral roll gentemot ägargruppen.

Några huvudpunkter som funnits var;

 • Strategin som tagits av såväl ägargrupp och ledning har varit svår att följa då ägarskapet för den löpande strategiutvecklingen inte varit helt klart. Den nye VD tillträdde efter den nya strategin tagits vilket inte förenklat situationen
 • Styrelsen och ledningen arbetade ofta parallellt med strategiska frågor och det var inte alltid klart vad som var hönan och ägget
 • Konkurrentsituationen har ändrats efter att den nya strategin tagits fram genom att en konsolideringsvåg i branschen tagit fart. Detta har förändrat landskapet i branschen och en delvis ny prisbild

Assensios roll under 2021 fram till 2023 har varit trefaldig;

 • Tidvis stödja VD och ordförande i arbetet att finna ett utvecklat arbetssätt, både i sina egna roller och i samspelet mellan ledning och styrelse. Ett viktigt fokus var rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning. Nyckeln här var att gå vidare i att utveckla bolaget från ägarlett till ägarstyrt för att därigenom främja bolagsstyrningen.
 • Genomföra ett antal workshops med ägare, och senare även ledningen, för att dels facilitera att nytt ägardirektiv togs fram, dels att uppdatera strategin för de nya omständigheterna
 • Driva några bredare utbildningsinsatser riktade till ledning och ägare där olika lösningar för best-practice i bolagsstyrning belysts. Allt från grundläggande frågor som; "Vad är bolagsstyrning", till mer komplicerade frågor kring principer och särskilda aspekter av bolagsstyrning täcktes. 
 • Några verktyg för att stödja ägarnas löpande arbete runt bolagsstyrning implementerades också. Se exempel i Assensios administrativa processguide.

Till skillnad från flera andra kundcase var detta arbete mindre strukturerat och genomfördes på ett lågintensivt sätt. En överenskommelse gjordes att inte driva detta projekt som ett konsultprojekt. Istället skulle några ägare, styrelse och ledningen gemensamt driva processen men här och där utnyttja Assensio som löpande bollplank och för mindre enskilda insatser som konsult i bolagsstyrningsfrågor. Det betyder också att ”deliverables” var mindre tydliga och skedde löpande under projektet.

Några hållpunkter som nåtts under perioden fram t.o.m. 2023 som alla bidrar till bättre bolagsstyrning;

 • Ägardirektivet skrevs om där innehållet i ägardirektivet speglade de nya förutsättningarna. I detta arbetsmoment låg inte fokus på enbart själva texten, dvs "att skriva ägardirektivet" var inte det centrala. Istället låg fokuset på att i ett par gruppövningar tillse att varje del i ägardirektivet var jämkad med de breda ägarintentionerna.
 • Strategin har uppdaterats för att vara mer anpassad för de nya marknadsomständigheterna
 • Tydligare uppdelning mellan de strategiska ramarna i ägardirektivet och den mer konkreta operativa strategin, ägd av VD och ledning, har gjorts
 • Större tydlighet om samspelet mellan ordförande (som ju också är huvudägare) och VD om ”vem som gör vad”
 • Generellt behövde ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ägargrupp, styrelse och ledning klargöras
 • Nytt rapportpaket från ledning-styrelse-ägare har tagits fram

Ägarna har samsyn om att bolaget fått mycket bättre bolagsstyrning efter projektet.

Hendrik Trepp på Assensio summerar; "Detta kundcase är intressant då det på ytan var oklarheter mellan ledning och styrelse som upplevdes som utmaningen. Dock, efter en tids arbete insåg alla berörda parter att lika stor anledning var att ägarna inte varit tydliga nog med vart de ville ta bolaget."


Assensio är konsultföretaget för rådgivning runt att skriva ägardirektiv, utveckla bolagsstyrning, ta fram processer kring bolags- och ägarstyrning, agera rådgivare ägardirektiv, utveckla verktyg och system för bolagsstyrning etc. I centrum ligger att tydliggöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning. Detta stödjer transformationen från ägarlett till ägarstyrt vilket främjar bolagsstyrningen. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies