ERBJUDANDE

Bistå arbetet att utveckla ägardirektiv

Konferans

Hur skriver man ett ägardirektiv

Vad är ett ägardirektiv? Hur ser ett ägardirektiv egentligen ut? Vad skall ingå i ett ägardirektiv?

Syftet med ägardirektivet (eller aktieägardirektiv) är att på bästa sätt uttrycka den kollektiva ägarviljan i ett ägarlett/ägarstyrt bolag med målet att inför styrelse och ledning ge en tydlig bild om ägarnas intentioner med bolaget på såväl kort som lång sikt. Det skapar tydlighet och underlättar delegeringen av ansvar för ägare till styrelse och vidare till ledningen. Det anses allmänt att ett väl implementerat ägardirektiv är en viktig pusselbit i arbetet att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag.

När det gäller innehållet i ett ägardirektiv (ibland kallat ägarpolicy) finns olika skolor. Traditionellt sågs ofta arbetet att skriva ett ägardirektiv som ganska formalistiskt och inriktad på rena bolagsstyrningsfrågor. Ett sådant dokument kan tas fram relativt snabbt med en begränsad arbetsinsats från ägargruppen. Assensios åsikt är dock att denna typ av ägardirektiv i praktiken blir för svagt för att tydligt stödja mer utvecklad ansvarsfördelning mellan ledning, styrelse och ägare. 

Därför bygger Assensios arbetsmetodik och rådgivning kring att skriva ägardirektiv på två grundfundament som båda stödjer processen att gå från ett ägarlett till ägarstyrt bolag och därmed främja bättre bolagsstyrning;

  1. Att inte enbart se ägardirektivet som ett formellt dokument som skall tas fram utan istället bör ambitionen vara att se innehållet i ägardirektivet som ett resultat av en process för att finna samsyn i den breda ägarviljan när det gäller företagets framtida utveckling.

    Detta betyder också att själva diskussionen och processen mellan ägarna att finna samsyn blir mycket viktigare än dokumentet i sig. Och en sådan process kan inte göras på ett par timmar, det kan ta månader att bygga samsyn om företagets framtida utveckling i en ägargrupp om man inte arbetat med dessa frågor tidigare.

    Är det få ägare skall alla delta, är det många ägare får en bred grupp väljas som representerar alla ägarna och så har man tidvis avstämningar med alla övriga. Web-baserade enkäter används också med bredare ägargrupperingar för att fånga allas vilja.

    Här är också centralt att reda ut hur ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ledning, styrelse och ägare skall se ut. Det är också här det ofta är bra att ha externt stöd för att facilitera denna process. Detta blir den första pusselbiten i att skapa bättre bolagsstyrning.

  2. Att komplettera de traditionella bolagsstyrningsaspekterna (som alltid bör ingå i ett ägardirektiv) med att också inkludera övergripande strategiaspekter (t.ex. strategiska ledord, tydliga mål, marknadsposition, tillväxtstrategi, värdeskapande för aktieägare etc.) när man skriver ägardirektivet. På så sätt blir ägardirektivet i praktiken starkare och mer omfattande och det skapas en bättre verktyg att förbättra bolagsstyrningen genom att stödja ägarna i att både vilja och våga delegera till styrelse och VD/ledning. Detta är därmed ett viktigt instrument för att understödja processen för starkare bolagsstyrning där ägarna delvis ”släpper taget” över vissa frågor. Detta blir den andra pusselbiten i att skapa bättre bolagsstyrning.

Se separat inlägg på Assensios hemsida, fliken Resurser, som mer detaljerat beskriver mer om rådgivning kring hur man skriver ägardirektiv och hur ett ägardirektiv ser ut. Här finns också konkreta exempel på hur ett ägardirektiv kan skrivas med en mall på ägardirektiv och vad man bör tänka på när man tar fram det. 


Om intresse finns att använda extern hjälp är Assensio konsultföretaget för ägardirektiv och erbjuder konsulttjänster, rådgivning och konsultstöd för bättre bolagsstyrning. Assensio kan agera som konsult och rådgivare för att skriva ägardirektiv, aktieägardirektiv, utforma bolagsstyrning och ägarstyrning, utveckla styrelsearbete, verktyg för bolagsstyrning etc.

iStock-1325276224

Ta fram ägardirektiv

Kärnan i Assensios breda arbetsmetodik är att samla ägarviljan kring ett ägardirektiv vilket görs genom de en arbetsmetodik med fyra huvudmoment som beskrivits tidigare. Där är ägardirektivet ett resultat av en faciliteringsprocess mellan Assensio som konsult och ägargruppen.

Dock kan Assensio som bolagsstyrningskonsult också ta en mer begränsad roll och agera stöd, bollplank och facilitator till bolag som själva arbetar med att utveckla och skriva nytt ägardirektiv. Rollen som konsult för att stödja arbetet att ta fram ägardirektiv kan variera och omfattningen av sådana uppdrag får beslutas från gång till gång.

peggy-anke-MPnn435Dr9w-unsplash

KONTAKTA OSS - BOKA TID

Låt Assensio Advisory vara er partner på er resa mot en effektivare och mer välmående organisation. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio idag för att ta de första stegen mot en framgångsrik förändring.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies