Artiklar

Typiska "pain points" som ägare kan uppleva i ett ägarlett företag

charlesdeluvio-rRWiVQzLm7k-unsplash (1)

Precis som i alla företag möter ägarledda företag ständigt utmaningar. Dessa utmaningar rör affärsstrategi, lönsamhet, produkter, organisation, marknad, processer, etc. Utöver dessa finns dock specifika problem som är unika för ägarledda företag. Dessa uppstår ofta när företaget når en nivå där det egentligen borde övergå från att styras ägarlett till ägarstyrt.

Förklaringen är att olika stadier i ett företags livscykel kräver olika synsätt på bolagsstyrning. Nystartade företag är ägarledda, då den entreprenöriella kraften hos ägarna är kritisk för företagets överlevnad. Men när företaget mognar, blir det alltmer nödvändigt att övergå till en ägarstyrd struktur. Det är ofta under denna övergång som två olika kategorier av unika utmaningar uppstår i just ägarledda bolag.

Strukturella utmaningar

 • Oklar ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning: En av de tydligaste och vanligaste utmaningarna. Roller kan bli sammanblandade, ägare fortsätter i det dagliga arbetet som anställd att ”göra och bestämma allting” vilket leder till ineffektivitet och konflikter. Detta är kanske den viktigaste frågan att adressera när bolagsstyrningen ska utvecklas. Oklarheter i rollfördelningen kan leda till minskad energi i ledningsarbetet och lägre prioritering av långsiktiga strategiska frågor.
 • Svårigheter att bygga långsiktigt aktieägarvärde: Kortsiktighet kan ta över, vilket hindrar långsiktig strategisk planering och investeringar. Oklar ansvars- och rollfördelning bidrar till detta, vilket gör det svårt att hålla fokus på långsiktiga mål. En tydlig struktur och separering av ägar- och ledningsroller är avgörande för att motverka detta.
 • Glastak för nästa generation och svårigheter för seniora ägare att lämna: När företaget mognar kan ägandet bli låst, vilket skapar hinder för nya ägare och gör det svårt för äldre ägare att lämna företaget. En struktur för regelbundna aktietransaktioner och en tydlig strategi för ägarskiften kan hjälpa till att minska dessa problem.
 • Köpares syn på otydlig styrning inför möjliga strukturaffärer: Erfarna förvärvare av ägarledda bolag lägger ofta stor vikt vid hur väl utvecklad styrningen är. Oklarheter i ansvars- och rollfördelning kan vara en röd flagga, särskilt eftersom förvärvande företag ofta har mer professionell bolagsstyrning. Företag som överväger en exit bör därför ha tagit grundläggande steg för att utveckla sin bolagsstyrning.
 • Intern struktur kan bli lidande av otydlig styrning: Oklar ansvars- och rollfördelning kan leda till svag intern struktur, såsom ineffektiv administration, otillräcklig organisations- och ledarutveckling, samt bristande satsningar på supportfunktioner, rapportering och uppföljning. Det är viktigt att utveckla en intern struktur som stöder företagets tillväxt och professionalisering.

Individuella utmaningar

 • Olika tidshorisont och riskvilja hos ägare: Varje ägare kan ha olika perspektiv på sitt engagemang och sin riskvilja, vilket kan leda till konflikter. Det är viktigt att öppet diskutera dessa aspekter och att inkludera dem i ägardirektivet.
 • Fundamentala åsiktsskillnader och olika tolkningar av ägardirektivet: Skillnader i hur ägare tolkar ägardirektivet och dess nyckelbegrepp kan skapa spänningar. Regelbundna diskussioner och revideringar av ägardirektivet är nödvändiga för att säkerställa enhetlighet.
 • Skild syn på utdelningar kontra att bygga aktievärde: Balansen mellan att ge utdelningar och att återinvestera i företaget för långsiktig tillväxt är ofta en källa till meningsskiljaktigheter. Det är avgörande att ha en tydlig strategi som alla ägare är överens om.
 • Successionsfrågor: Det kan finnas olika åsikter om hur man ska släppa fram en ny generation ägare och ledare. Detta bör diskuteras öppet och planeras noggrant.
 • Relationsutmaningar mellan ägare: Relationer mellan ägarna kan påverka företagets framgång. Ett öppet klimat att diskutera bland ägarna är viktigt. Ibland kan extern hjälp kan vara nödvändigt för att hantera dessa utmaningar.
 • Skild syn på företagets strategiska utveckling och bolagsstyrning: Skillnader i åsikter om företagets riktning och om det överhuvudtaget finns behov att införa professionell bolagsstyrning kan skapa konflikter. Det är viktigt att dessa diskussioner hålls öppna och att alla perspektiv beaktas.


Att möta dessa utmaningar kräver en övergång till en mer professionell bolagsstyrning, där roller och ansvar är tydligt definierade, och där strategiska beslut baseras på en gemensam förståelse av företagets långsiktiga mål. Regelbundna översyner av ägardirektiv och en oberoende styrelse kan bidra till att stärka företaget och dess förmåga att växa hållbart.


Assensio Advisory är rådgivaren som hjälper ägarledda bolag att utveckla bättre bolagsstyrning. I hjärtat av Assensios tjänster ligger att hjälpa sina kunder att gå från att vara ägarledda till att bli ägarstyrda. Detta genom konsulttjänster och konsultstöd som rör ägarfrågor, styrfrågor, strategi, skriva ägardirektiv, verktyg och system kring bättre bolagsstyrning, rent generellt främja god bolagsstyrning etc. En viktig del i dessa tjänster är att klargöra rollfördelning och ansvarsfördelning ledning, styrelse och ägare. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies