Artiklar

Att fundera på att göra en exit i ett ägarlett företag

iStock-496489488

Många ägarledda företag når förr eller senare en punkt där ägarna börjar överväga en exit, det vill säga att sälja antingen delar av eller hela företaget till externa köpare. Tankarna och funderingarna kring detta är ibland mer lösa än konkreta, och frågorna som dyker upp inkluderar: Är det något för mitt företag? Är det något för mig?

Det finns olika drivkrafter som kan ligga bakom detta övervägande. Det kan bero på att företaget har presterat så bra att ägarna tror att det kan utvecklas ännu mer med kapital- eller kompetensstarka ägare. Eller så har betydande värden skapats, vilket gör att ägarna överväger att realisera dessa värden genom att sälja en del eller hela företaget. Ibland uppstår också synliga tillväxtbarriärer när företag växer snabbt, till exempel vid internationell expansion, och ägarna inser att de behöver stöd för att fortsätta växa utomlands.

Det kan också vara så att det uppstår svårigheter att fortsätta bygga företaget eller att konflikter börjar uppstå mellan ägarna. Individuella ägares personliga agendor kan också börja divergera från varandra.

Hendrik Trepp, grundare av Assensio kommenterar; "Oavsett anledning uppstår ofta frågan bland ägargrupper: Ska vi diskutera en exit? Ska vi planera för en exit? Och hur går vi tillväga om vi vill utforska frågan vidare?"

Det är inte alltid en enkel fråga att diskutera inom en ägargrupp. Det är viktigt att utgå från de enskilda ägarnas situationer. Även om det är tydligt att en klar majoritet är intresserad av att utforska exit-möjligheter, måste man vara noga med att respektera individuella åsikter och känslor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att varje gång man utforskar exit-tankegångar försvagas det ursprungliga handslaget där ägarna en gång beslutade sig för att bygga sitt bolag tillsammans. Dessutom ökar risken att fokus på kärnverksamheten minskar ju tydligare intresset riktas mot en exit.

I slutändan är detta en mycket viktig fråga att ha en bild om när man förstärker bolagsstyrningen i ett ägarlett företag. Det är svårt för ägare att vara tydliga och konsekventa i styrningen av styrelse och ledning om det finns oklarheter om företagets långsiktiga strategi. Det blir helt enkelt bättre bolagsstyrning med tydlighet hos ägarna om alla aspekter om framtiden i bolaget.

Assensio tar alltid upp exit-frågan i konsulttjänster och rådgivning kring ägardirektiv för sina ägarledda kunder.  Typiskt innehåll när man skriver ägardirektiv är att inkludera något av tre alternativ när det gäller uttalanden om exit:

  1. Vi har ingen plan för exit, varken på kort eller lång sikt
  2. Vi har inga planer för exit för närvarande, men strävar efter att processmässigt och strukturellt vara "top-of-the-class" så att vi alltid är redo för en exit om vi önskar det
  3. Vi har en plan att vidareutveckla företaget och inom x-y antal år genomföra en exit

Med exit menas oftast att sälja minst en majoritet av aktierna. Om affären involverar en finansiell aktör, som ett P/E-bolag, säljs typiskt en majoritet, exempelvis 60-70% av aktierna. Om det är en icke-finansiell köpare är det vanligare att sälja 100% av aktierna, till exempel om någon inom samma bransch köper.

När det gäller det andra alternativet ovan är det också ett sätt att ställa höga interna kvalitetskrav på lönsamhet, strukturer, organisation, processer och administration så att företaget får bästa möjliga värdering när en försäljningsprocess initieras. Detta kan fungera som en accelerator som ökar företagets resultat och därmed värde, vilket gynnar ägarna oavsett om det blir en exit eller inte. Det är ett effektivt sätt att genomföra interna effektivitetsförbättringar, oavsett om företaget planerar att säljas eller ej. Det finns tillgänglig information på webben som visar hur P/E-industrin utför sina analyser och vad som är centralt i deras due diligence-processer.

En annan strategi är att bereda vägen för gradvisa individuella "exits", även om företaget inte säljs till en extern part, genom att inom ägargruppen fatta beslut om att aktivt arbeta med en långsiktig plan för ägarspridning och principer för ägarskiften. Detta kan innebära att man hittar mekanismer och möjligheter för stegvisa interna försäljningar från ägare som vill avsluta sitt ägande till nya ägare som tillträder. Detta kan också uttalas som en tydlig ambition i ägardirektivet. Det kommer även behöva påverka utformningen av aktieägaravtalet.

I detta sammanhang blir aktieägaravtalet nyckeln, och det är viktigt att sätta ett "rimligt" värde på aktierna vid interna transaktioner. Detta innebär ett värde som gör att även interna köpare har intresse och möjlighet att köpa aktier. Det brukar även inkludera genomtänkta upplägg för finansiering och avbetalning av transaktionen. Det kan också innefatta program för att introducera nya aktieägare i företaget genom nyemissioner av aktier eller optioner, oftast med mindre ägande.

Assensios rådgivning för att ta fram ägardirektiv inkluderar oftast också denna fråga.

Slutligen är det inom vissa branscher inte ovanligt att ett ägarskifte uttrycks som ett generationsskifte av ett majoritetsägande från en familjegeneration till en annan eller från en ledargeneration till en annan. Dynamiken i denna typ av process skiljer sig helt från en extern försäljning av aktier, och det finns många specialiserade rådgivare som hjälper företag med dessa typer av ägarskiften.


Assensio Advisory är rådgivaren som hjälper ägarledda bolag att utveckla bättre bolagsstyrning. I hjärtat av Assensios tjänster ligger att hjälpa sina kunder att gå från att vara ägarledda till att bli ägarstyrda. Detta genom konsulttjänster och konsultstöd som rör ägarfrågor, styrfrågor, strategi, skriva ägardirektiv, verktyg och system kring bättre bolagsstyrning, rent generellt främja god bolagsstyrning etc. En viktig del i dessa tjänster är att klargöra rollfördelning och ansvarsfördelning ledning, styrelse och ägare. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies